Gammelhytten

Havs- och vattenmyndigheten noterar att både länsstyrelsen och
fiskeklubben framhåller att det inom vattenområdet förekommer reproducerande bestånd av
öring. Med beaktande av att regnbåge och öring har liknande levnadshistoria kan det inte
uteslutas att utsatt regnbåge negativt kan förändra livsvillkoren för öring genom konkurrens om
föda, konkurrens om utrymme samt predation. Havs- och vattenmyndigheten bedömer därför att
den aktuella utsättningen av regnbåge riskerar att ge negativa konsekvenser för vattenområdets
bestånd av öring och regnbåge får därför anses vara olämplig med hänsyn till vattenområdets
särart.

Vi har överklagat beslutet till Förvaltningsrätten i Karlstad, eftersom det inte finns några fångsrapporter från aktuellt vattenområde.