Årsmöte 2024

Den 17 april hölls årsmöte i SFK Filip

27 st av klubbens ca 410 medlemmar kom till Logen Munkeberg i Filipstad på SFK Filips 62:e årsmöte.

På mötet gick man igenom verksamhetsberättelsen och de aktiviteter som genomförts under året.

2023 fick vi tillstånd att sätta ut regnbåge i Skribotjärn, Potten och Skillerälven, däremot fick vi avslag på Gammelhytten pga. det kan finnas bäcköring i bäcken upp till Segeltjärn. Sportfiskarna genomförde elfiske under augusti i bäcken mellan Gammelhyttsjön och Segeltjärn. De fick både bäcköring och elrista, vilken innebär att vi måste undersöka om vi får sätta upp ett galler.

Under 2023 satte vi ut 3 468 kg fisk ädelfisk, röding fick vi inte tag på, ut fördelat:
Skribotjärn fick 2 659 kg regnbåge och 0 kg röding, totalt 2 659 kg. Potten fick 675 kg och Skillerälven 134 kg regnbåge.
Detta kostade oss 325 128 kr + transportkostnad 34 950 kr, totalt: 360 078 kr.
2023 års Oxhälja, genomfördes. Vi hade hel andel och fyllde alla våra pass, intäkt 22 000 kr. Totalt fick klubben in 528 716,18 kr och utgifterna stannade vid 534 684,89 kr ett minus på –5 968,71 kr. Underskottet beror på att vi köpt in nya fönster till köket i klubbstuga vid Skribotjärn (7 293 kr). Klubbens ekonomi är väldigt god och under kontroll.

Ändringar av våra stadgar gjordes. Vi ändrar åldrarna för juniorer och barnbarn till 15 år, ändrade också fisketillsyningsman till fisketillsyningsperson. Materialförvaltaren skall också ha hand om vår utrustning.

Arvoden och avgifter kommer inte att ändras under 2024.

Efter sedvanliga föredragningar av verksamhets- och ekonomisk rapport fick styrelsen ansvarsfrihet för året 2023.

Följande val genomfördes:

Till ordförande för 2024-2025 omvaldes Tore Hopman
Till ledamöter för 2024-2025 omvaldes Eivor Sundén Bäck, Rolf Olofsson, Harrieth Johansson
Till suppleant för 2024-2025 omvaldes Yvonne Olofsson
Till tävlingskommittén för 2024-2025 omvaldes Patrik Andersson och Kjell-Arne Adolphzon
Till tävlingskommittén för 2024 gjordes ett fyllnadsval av Björn Johansson
Till materialförvaltare för 2024-2025 omvaldes Patrik Andersson
Till revisor 2024-2025 omvaldes Roger Fogde
Till revisorersättare 2024 valdes Åsa Karlsson

Valberedning omvaldes för 2024, Patrik Andersson, Kjell-Arne Adolphzon.
Kassören vill göra en förändring när det gäller antalet ädelfiskar som årskortsinnehavare har rätt till.
Idag får man ta 3 st ädelfisk per dygn.
Med ökande kostnader för att få ädelfisk till våra sjöar föreslår han att fr o m 1 januari 2025 att årskortsinnehavare endast får fånga 2 st ädelfiskar per dygn.
Mötet beslutade att bifalla förslaget.

Prisutdelning för pristagarna vid årets Vinter-KM gjordes.
Årskortsutlottningen vanns av Sören Vilhelmsson och 4 st tröstpris lottades ut.
Mötet avslutades sedvanligt med kaffe/the/drick och en macka.

Styrelsen och funktionärer 2024

Ordförande:Tore Hopman
Kassör:Tommy Bäck
Sekreterare:Eivor Sundén Bäck
Ledamöter:Kjell Eriksson, Harry Karlsson, Rolf Olofsson, Harrieth Johansson
Ersättare:Yvonne Olofsson, Leif Kuhlin
Tävlingskom:Tävlingsledaren Rolf Olofsson, Björn Johansson, Kent Kullander, Patrik Andersson, Kjell-Arne Adolphzon
Ungdomsansv:utser styrelsen
Stugfogde:Kjell Eriksson
Materialförv:Patrik Anderson
Tillsyningspersoner:Kjell Eriksson, Harrieth Johansson, Tore Hopman, Eivor Sundén Bäck, Tommy Bäck, Pierre Göransson, Patrik Andersson, Leif Kuhlin
Revisorer:Sören Kronberg, Roger Fogde
Rev.ersättare:Åsa Karlsson
Valberedning:Kjell-Arne Adolphzon (sammankallande), Patrik Andersson